مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) سال مالی منتهی به 1401/09/30روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری شد.

-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
-تصویب صورتهای مالی
-انتخاب حسابرس و بازرس
-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
-تعین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
-تعیین پاداش هیئت مدیره
-سایر موارد 

 

1401/12/24

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید