برگزاری دوره های آموزشی تعالی سازمانی بر مبنای EFQM در شرکت کشت و صنعت شریف آباد

با عنایت به اینکه سازمان های متعالی به دنبال تحول تفکر و نگاه مدیران و کارکنان خود می باشند و در نهایت این تحول به تمام ذینفعان تسری می یابد، شرکت کشت و صنعت شریف آباد در راستای تکریم و ارج مقام مدیران و کارکنان و تقویت قابلیتهای درونی کارکنان خود و همچنین انجام تکالیف سازمانی در راستای استقرار هر چه بیشتر تعالی سازمانی و مفاهیم بنیادین در شرکت اقدام به برگزاری 4 دوره تعالی بنیاد مدیریت کیفیت با عناوین " سطوح تعالی بر مبنای EFQM"، " مدل های تعالی بر مبنای EFQM"، " خودارزیابی و منطق رادار" و " فرآیندها در مدل تعالی سازمان" از مورخ 26/08/1400 نموده است. 


 

 

 

 

 

1400/09/12