زشریف سال 1403 شگفتی ساز خواهد شد !

زشریف سال 1403 شگفتی ساز خواهد شد !

 

زشریف سال 1403 شگفتی ساز خواهد شد !

به گزارش روابط عمومی شرکت، فروش شرکت کشت و صنعت شریف آباد در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل رشد 40 درصدی داشته است.
لازم به ذکر است شرکت توانسته در دی ماه سال مالی جاری مبلغ 805/251 میلیون ریال فروش داشته باشد که این رقم در دی ماه سال مالی قبل 574/413 میلیون ریال بوده است.
همچنین در آمد عملیاتی شرکت در دی ماه سال جاری نسبت بمدت مشابه سال مالی قبل رشد 24 در صدی داشته است.

زشریف سال 1403 شگفتی ساز خواهد شد !

1402/11/08

چاپ صفحه


دسته بندی:  اخبار

این خبر را به اشتراک بگزارید