ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقصه جدید
اسناد مناقصه شرکت کشت و صنعت شریف آباد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده دام 372_4581.pdf

 
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی الشه ،داشتی ،قطع شیر، گوسا له نر و ماده خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. محل بازدید: استان قزوین ، شهرستان ا لبرز ، کیلومتر17 جاده قدیم قزوین – تهران، ابتدای جاده خاکعلی بعد از راه آهن ، فرعی اول سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد. جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل نمائید. 02832562006 محمدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آ گهی تجدید مزایده ماشین آالت و ادوات کشاورزی و دامپروری

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد، تعدادی از ماشین آالت و ادوات کشاورزی کارکرده و فرسوده دامپروری خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. محل بازدید: استان قزوین ، شهرستان ا لبرز ، کیلومتر17 جاده قدیم قزوین – تهران، ابتدای جاده خاکعلی بعد از راه آهن ، فرعی اول سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد.شروع بازدید از تاریخ 1402/09/25 جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل نمائید. 02832562006 محمدی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی تجدید مزایده ضایعات

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقداری از ضایعات و آهن آالت کارکرده خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. محل بازدید: استان قزوین ، شهرستان ا لبرز ، کیلومتر17 جاده قدیم قزوین – تهران، ابتدای جاده خاکعلی بعد از راه آهن ، فرعی اول سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد. شروع بازدید از تاریخ 1402/09/25جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل نمائید.02832562006 محمدی 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده دام 


 
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی الشه ،داشتی ،قطع شیر، گوسا له نر و ماده خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. محل بازدید: استان قزوین ، شهرستان ا لبرز ، کیلومتر17 جاده قدیم قزوین – تهران، ابتدای جاده خاکعلی بعد از راه آهن ، فرعی اول سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد. جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره ذیل تماس حاصل نمائید. 02832562006 محمدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقصه نهایی

/.pdf

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه قوطی فلزی

شرکت کشت و صنعت شریف آباد(سهامی عام)

در نظر دارد برای کارخانه لبنی(رابتا) مقدار 200 هزار عدد قوطی فلزی روغن حیوانی (با در نظر گرفتن اجرت پر کردن قوطی ها) با درب فلزی آسان بازشو در دو حجم 900 گرمی و 450 گرمی را به شخص و یا شرکت های واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از پیمانکارانی که شرایط تامین موارد مذکور را دارا می باشند دعوت می شود که حداکثر تا روز سه شنبه 04/11/1401 جهت ارائه قیمت پیشنهادی خود به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس : تهران میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 16 غربی پلاک 9 شرکت کشت و صنعت شریف آباد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده دستگاههای مازاد تولید کارخانه رابتا

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از دستگاههای مازاد تولید خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند:

1-دستگاه پر کن شیر در پاکتهای نایلونی به ظرفیت 2000 پاکت در ساعت

2-دستگاه تغلیظ شیر (uf) به ظرفیت اسمی 7 تن شیر در ساعت

3-دستگاه تولید پیوسته کره ( Churn)  با ظرفیت اسمی تولید 3 تن خامه در ساعت

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 04/11/1401 نسبت به تهیه اسناد مزایده و بازدید از ادوات موضوع مزایده از طریق مراجعه به آدرس اتوبان تهران –قم-شهرک صنعتی شکوهیه ، بلوار چمران هفتم پلاک 36G کارخانه لبنی رابتا ،

تلفن 025-33340263 اقدام نمایند.

مدت شرکت در مزایده یک هفته و تاریخ بازگشایی پاکت های اعلام قیمت 9 روز از تاریخ شروع واگذاری اسناد مزایده و همچنین هزینه چاپ آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده دام

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی (لاشه) گوساله نر و ماده و تلیسه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

محل بازدید : کیلومتر 17 جاده قزوین آبیک جاده خاکعلی بعد از پل راه آهن سمت راست شرکت کشت و صنعت شریف آباد

مهلت زمان ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 04/11/1401 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل نمائید. 32562006-028 (محمدی )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه دام

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تامین نهاده های دامی (پودر گوشت ، پودر چربی) خود را بمدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شخص و یا شرکتهای تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

جهت ارائه قیمت پیشنهادی محصولات به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

آدرس : تهران میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان 16 غربی پلاک 9 شرکت کشت و صنعت شریف آباد

مهلت زمان ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 05/11/1401 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمائید.

021-885299701 (جعفری داخلی 303)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی تجدید مزایده دام

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی (لاشه) گوساله نر و ماده و تلیسه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

محل بازدید : کیلومتر 17 جاده قزوین آبیک جاده خاکعلی بعد از پل راه آهن سمت راست شرکت کشت و صنعت شریف آباد

مهلت زمان ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 12/11/1401 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل نمائید. 32562006-028 (محمدی )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت کشت وصنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی (لاشه) و گوساله نر و ماده تلیسه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

محل بازدید :جاده قدیم تهران،ابتدای جاده خاکعلی ،بعد از پل راه آهن سمت راست ،شرکت کشت و صنعت شریف آباد 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02832562006 (آقای محمدی) تماس حاصل فرمائید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت کشت وصنعت شریف آباد در نظر دارد تا تعدادی از خودروها و ادوات صنعتی ، کشاورزی و دامپروری خود را از طریق مزایده عمومی به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت دریافت اسناد مزایده از طریق مالی واقع در سایت مجتمع واقع در استان قزوین،شهرستان البرز ،جاده خاکعلی ،بعد ازراه آهن -فرعی اول-سمت راست ،شرکت کشت و صنعت شریف آباد مراجعه و جهت هماهنگی در خصوص بازدید خودروها و یا ادوات مذکور با شماره 09127891761 تماس حاصل نمائید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار 7140 کیلوگرم بادام و گردوی تولیدی سال جاری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، علاقمندان می توانند از روز یکشنبه 1401/09/05 طی ساعات اداری جهت ارائه قیمت پیشنهادی خود بصورت کتبی به آدرس : کیلومتر 17 جاده قدیم قزوین -تهران، ابتدای جاده خاکعلی ، بعد از راه آهن -فرعی اول ، سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09125823460  تماس حاصل نمائید.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد حدود 50000 کیلوگرم از ضایعات خود را از طریق مزایده عمومی به هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا جهت دریافت اسناد مزایده از طریق واحد مالی واقع در سایت مجتمع واقع در استان قزوین -شهرستان البرز-شهر محمدیه -کیلومتر 17 جاده قدیم قزوین -تهران، ابتدای جاده خاکعلی ، بعد از راه آهن -فرعی اول ، سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد مراجعه و جهت هماهنگی در خصوص بازدید از محل دپوی ضایعات مذکور با شماره 09127891761 تماس حاصل نماید.

مهلت دریافت اسناد و شرکت در مزایده تا پایان روز 1401/09/02

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی و گوساله نر و لاشه خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. محل بازدید :جاده قدیم تهران ، ابتدای جاده خاکعلی ، بعد از پل راه آهن سمت راست شرکت کشت و صنعت شریف آباد .

تاریخ چاپ آگهی1401/07/07

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماوس ذیل تماس حاصل نمائید. 32562006 – 028 ( آقای محمدی )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) در نظر دارد برای بخش کشاورزی خود سه دستگاه تراکتور با مشخصات زیر خریداری نماید.

دو دستگاه تراکتور مدل399 تک دیفرانسیل و یک دستگاه تراکتور نیو هلند (NEWHOLLAND)  مدل T6090 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماسهای 09111850138 و 09127891761 تماس حاصل نمائید.

جهت ارسال پیش فاکتور به ادرس ذیل مراجعه نمائید.

تاریخ چاپ آگهی 1401/06/31

آدرس : جاده قدیم تهران،ابتدای جاده خاکعلی ،بعد از پل راه آهن سمت راست ، شرکت کشت و صنعت شریف آباد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکت کشت و صنعت شریف آباد (سهامی عام) در نظر دارد تعدادی از انواع آهن آلات ، میلگرد ، تسمه ، تیر آهن، صفحه ، قوطی (در ابعاد مختلف) وهمچنین لوله گالوانیزه را از طریق مناقصه از فروشندگان دارای صاحب پروانه و کد اقتصادی خریداری نماید.

محل تخلیه به نشانی : کیلومتر17 جاده قزوین ،آبیک جاده خاکعلی بعد از پل راه آهن شرکت کشت و صنعت شریف آباد می باشد.

تاریخ چاپ آگهی 1401/06/29

جهت دریافت فرم و مشخصات با شماره 09124060648 و یا شماره تماس 021-88529701 (داخلی 513) تماس حاصل فرمائید.  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی و گوساله نر خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

تاریخ چاپ آگهی:۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹-۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار ۲۰،۰۰۰ تن کود نیمه خشک تولید شده در واحد دامپروری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
تاریخ چاپ آگهی۱۴۰۱/۰۲/۰۴
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹-۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گاو حذفی و گوساله نر شیرخوار و پرواری تا وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ چاپ آگهی:۱۴۰۰/١٢/١٨
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت چهار روز می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری تامین نیروی انسانی خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد مدیریت مزرعه مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار اگهی:١۴۰۰/١٢/١۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری رستوران خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد مدیریت مزرعه مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١٢/۰۴
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری واحد دامپروری خود از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

۱-اجاره یکدستگاه لودر با راننده
۲-اجاره دو دستگاه کامیون کمپرسی با راننده
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد مدیریت مزرعه مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١٢/۰۴
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری اجاره تراکتور بخش خوراکسازی واحد دامپروری خود از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

۱-اجاره یکدستگاه تراکتور ۶ سیلندر با راننده
۲-اجاره یکدستگاه تراکتور ۶ سیلندر بدون راننده
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد مدیریت مزرعه مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١٢/۰۴
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت انجام پیمانکاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

۱-مسیر شهر خاکعلی به محل شرکت و بالعکس
۲-مسیر شهرک مهرگان و محمدیه به محل شرکت و بالعکس
۳-مسیر روستای کوندج و حصار خروان به محل شرکت و بالعکس
۴-مسیر روستای شریف آباد و بیدستان به محل شرکت و بالعکس
۵-مسیر شهر قزوین به محل شرکت و بالعکس
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/١٢/۰۴
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۳۷۳۸۲۶۰۱۵ تماس حاصل و یا به آدرس کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین به تهران،بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از راه آهن،فرعی اول سمت راست،شرکت کشت و صنعت شریف آباد، واحد اداری مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گاو حذفی و گوساله نر شیرخوار و پرواری تا وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١١/١۴
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت چهار روز می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گاو حذفی و تلیسه غیر آبستن حذفی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/١١/۰٢
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت چهار روز می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی و لاشه و بیمارستانی و گوساله نر شیرخوار، قطع شیر و پرواری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/١۰/۰۴
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت چهار روز می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۳ دستگاه خودروی سواری خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱-یک دستگاه خودرو سواری سمند سورن مدل ۱۳۸۷
۲-یک دستگاه خودرو سواری سمند LX مدل ۱۳۸۹
۳-یک دستگاه خودرو سواری سمند سورن مدل  ۱۳۹۵
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/١٣
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید ژئو ممبران به متراژ حدود ۱۰۰۰۰ متر مربع از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰٧
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱  تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از ماشین آلات مازاد  خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱-یک دستگاه کمپوسترنر
۲-یک دستگاه کود ریز مهرگان ماشین
۳-یک دستگاه فیدر خوراک ریز جیلور
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰٧
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۷۸۹۱۷۶۱
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه تراکتور ۳۹۹ تک دیفرانسیل خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد. 
برای دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۶۰۶۴۸  تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی و لاشه و بیمارستانی و گوساله نر شیرخوار، قطع شیر و پرواری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٩/۰۶
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده (نوبت دوم)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی تلیسه آبستن ۵ تا ۶ ماهه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٨/١٩
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گوساله نر پرواری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٨/١٢
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گوساله نر شیر خوار و قطع شیر و همچنین دام حذفی و لاشه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٨/۰٨
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی تلیسه آبستن ۵ تا ۶ ماهه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٨/۰٣
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد ارائه خدمات کامل رستوران(طبخ) خود  
را از طریق مناقصه عمومی توسط شخص حقیقی یا حقوقی اجرا نماید.
تاریخ انتشار آگهی١۴۰۰/۰٧/٢٧
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
آدرس تحویل اسناد و استعلام :کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین - تهران ، ابتدای جاده خاکعلی ، بعد از پل راه آهن ، فرعی اول سمت راست.
شماره تماس هماهنگی:
0912 789 1761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه و همچنین اعلام قیمت با احتساب بیمه و مالیات می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد ارائه خدمات کامل و نگهداری تصفیه خانه خود با ورودی پساب حدود ۱۰۰۰ متر مکعب روزانه
را از طریق مناقصه عمومی توسط شخص حقیقی یا حقوقی اجرا نماید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٧/٢٧
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
آدرس تحویل اسناد و استعلام :کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین - تهران ، ابتدای جاده خاکعلی ، بعد از پل راه آهن ، فرعی اول سمت راست.
شماره تماس هماهنگی:
0912 789 1761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه و همچنین اعلام قیمت با احتساب بیمه و مالیات می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:

آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار حدود ۵،۰۰۰ تن کود دامی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٧/۰٧
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و دام حذفی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٧/۰٧
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی گوساله نر پرواری با وزن ۴۰۰ تا ۴۷۰ کیلوگرمی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۶/٢۵
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تولید و انتقال رویان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط  دعوت بعمل می آید تا جهت شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار از طریق مراجعه به محل این شرکت اقدام نمایند.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۶/٢۴
لازم به ذکر است استعلام قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
آدرس شرکت: قزوین کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین آبیک. سه راهی خاکعلی بعد از پل راه آهن شرکت کشت و صنعت شریف آباد.
تلفن هماهنگی:۰۲۸۳۲۵۶۰۱۹۲
  ۰۹۱۴۴۵۴۶۹۳۳
ضمنا هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف در نظر دارد جهت برداشت مزارع ذرت علوفه ایی خود از تاریخ ۲۵ شهریور ماه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از افراد واجد شرایط و دارندگان ادوات و ماشین آلات برداشت و حمل مناسب دعوت بعمل می آید تا جهت رویت مزارع و شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار برداشت و حمل محصول، پیش از تاریخ فوق اقدام نمایند.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۶/١۴
آدرس شرکت: قزوین کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین_تهران, سه راهی خاکعلی بعد از پل راه آهن شرکت کشت و صنعت شریف آباد 
تلفن هماهنگی:       ۰۲۸۳۲۵۶۶۶۷۵
      ۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تهیه مصالح ساخت و تکمیل پروژه  یک باب سوله انبار خود به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
۱-تیرآهن ۱۴به تعداد حدود ۲۱ شاخه ۱۲ متری
۲-تیر آهن ۱۶ به تعداد حدود ۳۵ شاخه ۱۲ متری
۳-تیر آهن ۲۲ به تعداد حدود ۳۷ شاخه ۱۲ متری
۴-قوطی ۴۰*۱۰۰ به تعداد حدود ۴۵۶ شاخه ۶متری
۵-قوطی ۹۰*۹۰ به تعداد حدود ۴۸ شاخه ۶متری
۶-نبشی ۶ به تعداد حدود ۶۰۰ عدد ۱۰ سانتیمتری
۷-نبشی ۱۲ به تعداد حدود ۲۱۰ عدد ۱۲ سانتیمتری
۸-صفحه پلیت ۲۰۲۰۱۰ میلیمتر به تعداد حدود ۵۲ عدد
۹-صفحه پلیت ۴۰۴۰۱۰ میلیمتر به تعداد حدود ۳۰ عدد
۱۰-ناودان ۱۴ به تعداد حدود ۱۵ شاخه ۱۲ متری
۱۱-سیم آرماتوربندی به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم
۱۲-ورق شیروانی به میزان ۳۰۰۰ متر مربع
۱۳-توری به میزان ۲۷۰۰ متر مربع
۱۴-پیچ شیروانی ۷سانتی به تعداد ۶۰۰۰ عدد
۱۵-میلگرد ۱۴ به مقدار ۹ تن
۱۶-میلگرد ۸ به مقدار ۲ تن
۱۷-میلگرد ۱۰ به مقدار ۲ تن
۱۸-بولت نمره ۲۲ به تعداد حدود ۲۱۰ عدد
۱۹-مهره بر مبنای بولت مصرفی 
۲۰-صفحه پلیت ۴ سوراخه ۵۰۵۰۱۵ میلیمتر به تعداد ۵۲ عدد
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۶۰۶۴۸ و ۰۹۳۸۲۹۵۰۰۶۴ تماس حاصل نمایید.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/٢۴
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تهیه مصالح ساخت و تکمیل پروژه  یک باب سوله ماک خانه خود به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
۱-تیرآهن ۱۴به تعداد حدود ۴۲ شاخه ۱۲ متری
۲-قوطی ۴۰۱۰۰۲/۵ میلیمتر به تعداد حدود ۲۳۸ شاخه ۶متری
۳-قوطی ۹۰۹۰۲/۵ میلیمتر به تعداد حدود ۴۳ شاخه ۶متری
۴-ناودانی ۱۰ به تعداد حدود ۱۰ شاخه ۶ متری
۵-ورق سقف به میزان ۱۴۰۰ متر مربع
۶-توری به میزان ۱۴۰۰ متر مربع
۷-پیچ شیروانی ۷سانتی به تعداد ۳۰۰۰ عدد
۸-توری سیمی جهت جلوگیری از ورود مگس به میزان  ۵۰۰ متر مربع
۹-میلگرد ۱۴ به مقدار ۲تن
۱۰-میلگرد ۸ به مقدار یک تن
۱۱-صفحه ۴۰۴۰۱۵ میلیمتر به تعداد ۴۶ عدد
۱۲-بولت نمره ۲۲ به تعداد حدود ۱۵۰ عدد
۱۳-مهره بر مبنای بولت مصرفی 

جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۶۰۶۴۸ و ۰۹۳۸۲۹۵۰۰۶۴ تماس حاصل نمایید.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/٢۴
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه: ۱-مخزن شیر با ظرفیت ۲۵۰۰۰ لیتر در کیفیت های نوع A,B,C بصورت چهارخانه ، دارای سیستم cip
۲- تیغه سه محور ماموت مدل ۱۴۰۰
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۳۸۲۹۵۰۰۶۴ تماس حاصل نمایید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/٢١
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد یک دستگاه: کمپوست ترنر خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/٢١
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک ستگاه ژنراتور 700kva دوگانه
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۴۸۵۰۸۵۵۹تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مناقصه(نوبت دوم)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث ماک خانه) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس:
+989127891761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مناقصه(نوبت دوم)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث انبار نهاده های دامی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس:
+989127891761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه "تراکتور ۳۹۹ دو دیفرانسیل مدل ۱۴۰۰"
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۴۸۵۰۸۵۵۹تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید تجهیزات ذخیره ساز و سرور 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت و مشاهده لیست تجهیزات و قطعات و فرم ثبت نام با شماره تلفن ۸۸۵۳۷۵۴۲-۰۲۱ و داخلی۲۶۰ تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به 
صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/٢٢
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث ماک خانه) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/١٩
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن، فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
+98 912 789 1761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث انبار نهاده های دامی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/١٩
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
+98 912 789 1761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۱۰۰ راس گوساله (از شیر گرفته شده) خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/۰۶
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد محصول سر درختی :
۱-باغ بادام با مساحت ۱۵ هکتار(۱۱ هکتار درختان ۲۰ ساله و ۴ هکتار درختان ۴ ساله )
۲- باغ گردو با مساحت یک هکتار 

 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/۰۶
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد
تعدادی:
۱- گاو حذفی
۲-تلیسه فری مارتن
۳_گوساله نرشیرخوار واز شیرگرفته شده
خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/۰۶
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد محصول سر درختی :
۱-باغ بادام با مساحت ۱۵ هکتار(۱۱ هکتار درختان ۲۰ ساله و ۴ هکتار درختان ۴ ساله )
۲- باغ گردو با مساحت یک هکتار 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ نشر آگهی: ١۴۰۰/۰٣/٣۰
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن:۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳٨
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:


آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی گله خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰.۰۳.۱۸
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:
۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲-۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود با کمباین سنگین مجهز به سیستم کنترل ریزش  در زمینه:
۱-عملیات برداشت جو در سطح ۵۵ هکتار
۲-عملیات برداشت گندم در سطح ۱۹۵ هکتار 
۳-عملیات برداشت کلزا در سطح ۷۰ هکتار 
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر اساس هکتار و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٣/۰۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09111850138
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه:
تخلیه و چیدمان یونجه و کلش در محل انبار محصول حداقل ۵۰۰۰ تن
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر اساس کیلوگرم و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی.:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه دامپروری خود در زمینه :
بارگیری و کود برداری و حمل کود در محل داخل و خارج شرکت
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران ، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن، فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت کار روزانه و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه:
برداشت و حمل قصیل جو از زمین های کشاورزی به محل سیلو شرکت
 از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر حسب کیلو در مزرعه های اصلی و فرعی و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه خود در زمینه :حمل کود از محل دپوی شرکت به زمین های کشاورزی 

را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
 جاده قدیم قزوین به تهران ، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت سرویس و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۵۰ راس دام حذفی گله خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی و کسب اطلاعات:
۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲-۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

تاریخ انتشار آگهی: ١۴۰۰/۰٢/٢۰
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه :
۱-اجرای عملیات شخم به وسیله تراکتور سنگین در سطح ۶۰۰ هکتار
۲-اجرای عملیات دیسک زنی با تراکتور سنگین و دیسک افست در سطح ۷۰۰ هکتار
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
تاریخ چاپ آگهی:۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شماره تماس:
09111850138
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه تکمیل و راه اندازی دو واحد سردخانه کارخانه لبنیات خود واقع در شهرک شکوهیه قم در زمینه :
الف-سردخانه یک
۱-خرید یک دستگاه کمپرسور ۳۰ اسب بخار دبل استیج زیرصفر(بیتزر)
۲-خرید یک دستگاه کندانسور ۴۰ اسب بخار زیر صفر ۴ فن
۳-خرید اواپراتور ۳۰ اسب بخار زیر صفر ۳فن
۴-خرید خط مایع کامل
۵-تابلو برق کامل
۶- اجرا و نصب و راه اندازی موارد فوق

ب-سردخانه دو
۱-خرید یک دستگاه کمپرسور ۲۰ اسب بخار زیر صفر (بیتزر)
۲-خرید یک دستگاه کندانسور ۳۰ اسب بخار زیر صفر ۳ فن
۳-خرید اواپراتور ۲ اسب بخار زیر صفر ۳ فن
۴-خرید خط مایع کامل
۵-خرید تابلو برق کامل
۶- اجرا و نصب و راه اندازی موارد فوق
را از طریق مناقصه عمومی خریداری و اجرا نماید.
ضمنا ادوات و اقلام مورد نیاز دیگر مانند لوله مسی وغیره در زمان اجرا اعلام میگردد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
محل ثبت نام : قم-شهرک صنعتی شکوهیه.شرکت رابتا
و یا از طریق شماره تماس های: 
09148508559
09123021916
02533340265
تاریخ چاپ آگهی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰. مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه برداشت جو علوفه ایی به مقدار تقریبی ۶۰۰۰ تن با دستگاه چاپر و هد مخصوص برداشت علوفه جو

 را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:آقای مهندس شیرزاد
09111850138
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه :
۱-برداشت یونجه به میزان تقریبی ۳۰۰ تن 
۲-برداشت کلش رویه و زیره گندم و جو به مقدار تقریبی ۱۲۰۰ تن

 را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:آقای مهندس شیرزاد
09111850138
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد دام های بیمارستانی و لاشه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره های تماس:
09126610499
028-32562006
09121391582
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس: اقای نوری  
0912 302 1916
02533340265
زمان انتشار:١۴۰۰/۰١/٢۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد ارائه خدمات کامل رستوران(طبخ) خود  
را از طریق مناقصه عمومی توسط شخص حقیقی یا حقوقی اجرا نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس:
09127891761

تاریخ انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه:
اجرای پروژه سیستم آبیاری نواری(تیپ) در سطح ۱۰۰ هکتار بر اساس طراحی انجام شده با استفاده از سیستم آبپاش کلاسیک موجود در اراضی  
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس:اقای مهندس شیرزاد
09111850138
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه اجرایی در زمینه :
گود برداری و حفاری دو قطعه استخر هر کدام به میزان 15000 متر مکعب و با متراژ 7*30*80
را از طریق مناقصه عمومی و اعلام نرخ مورد نظر بر اساس متر مکعب اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس:
09127891761
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از دستگاه های خط تولید موجود در شرکت متبوع خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱-یک دستگاه تری بلوک
۲-یک دستگاه دهانه ۷۵ کاسپین
۳-یک دستگاه دهانه ۱۲۵ کاسپین
۴-یک دستگاه دهانه ۹۵ اسپید صنعت
۵-دو دستگاه پر کن شیر کیسه ایی
۶-دستگاه۱۳*۹ مازند فیلتر 
۷-دو مخزن یک تن نگهداری
۸-یک مخزن ۵ تن نگهداری
۹-دو مخزن بافر استیل یک تن

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام : قم-شهرک صنعتی شکوهیه.شرکت رابتا
و یا از طریق شماره تماس های: اقای نوری
09121391582
09123021916
02533340265
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
اطلاعات تماس:
اقای مهندس نوری
۰٩١٢٣۰٢١٩١۶
۰٢۵٣٣٣۴۰٢۶۵

تاریخ انتشار آگهی:
١۴۰۰/۰١/١۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:

آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار 20000 تن از کود تر (خیس) و کود نیمه خشک حاصل از دامپروری خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام: جاده قدیم قزوین-تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸
شماره همراه: 09126610499 (اسماعیلی)
مهلت: از تاریخ انتشار ۹۹/١٢/١٢ به مدت یک هفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار مشخصی از خشکبار کشت شده ، به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱- بادام سنگی 1600 کیلوگرم
۲- بادام کاغذی 15000 کیلو گرم
۳- گردو 500 کیلو گرم

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم قزوین- تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس:
ثابت: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸
همراه:
اسماعیلی: ۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
آرام: ۰۹۱۵۹۲۳۷۷۶۱