آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک ستگاه ژنراتور 700kva دوگانه
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۴۸۵۰۸۵۵۹تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه(نوبت دوم)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث ماک خانه) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس:
+989127891761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه(نوبت دوم)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث انبار نهاده های دامی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس:
+989127891761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه "تراکتور ۳۹۹ دو دیفرانسیل مدل ۱۴۰۰"
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت اطلاعات و نحوه ارائه استعلام با شماره تلفن ۰۹۱۴۸۵۰۸۵۵۹تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت با در نظر گرفتن مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۵/١۰
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت خرید تجهیزات ذخیره ساز و سرور 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
جهت دریافت و مشاهده لیست تجهیزات و قطعات و فرم ثبت نام با شماره تلفن ۸۸۵۳۷۵۴۲-۰۲۱ و داخلی۲۶۰ تماس حاصل نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به 
صورت قیمت با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/٢٢
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث ماک خانه) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/١٩
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن، فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
+98 912 789 1761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تامین مصالح و اجرای پروژه عمرانی (احداث انبار نهاده های دامی) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/١٩
جهت مشاهده محل و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری به آدرس جاده قدیم قزوین به تهران بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
+98 912 789 1761
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۱۰۰ راس گوساله (از شیر گرفته شده) خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/۰۶
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد محصول سر درختی :
۱-باغ بادام با مساحت ۱۵ هکتار(۱۱ هکتار درختان ۲۰ ساله و ۴ هکتار درختان ۴ ساله )
۲- باغ گردو با مساحت یک هکتار 

 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰۴/۰۶
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳۸
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد
تعدادی:
۱- گاو حذفی
۲-تلیسه فری مارتن
۳_گوساله نرشیرخوار واز شیرگرفته شده
خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰۴/۰۶
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس هماهنگی:۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد محصول سر درختی :
۱-باغ بادام با مساحت ۱۵ هکتار(۱۱ هکتار درختان ۲۰ ساله و ۴ هکتار درختان ۴ ساله )
۲- باغ گردو با مساحت یک هکتار 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
تاریخ نشر آگهی: ١۴۰۰/۰٣/٣۰
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل بازدید و ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن:۰۹۱۱۱۸۵۰۱۳٨
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:


آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی دام حذفی گله خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰.۰۳.۱۸
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی:
۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲-۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود با کمباین سنگین مجهز به سیستم کنترل ریزش  در زمینه:
۱-عملیات برداشت جو در سطح ۵۵ هکتار
۲-عملیات برداشت گندم در سطح ۱۹۵ هکتار 
۳-عملیات برداشت کلزا در سطح ۷۰ هکتار 
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر اساس هکتار و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:١۴۰۰/۰٣/۰۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09111850138
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه:
تخلیه و چیدمان یونجه و کلش در محل انبار محصول حداقل ۵۰۰۰ تن
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر اساس کیلوگرم و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی.:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه دامپروری خود در زمینه :
بارگیری و کود برداری و حمل کود در محل داخل و خارج شرکت
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران ، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن، فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت کار روزانه و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه:
برداشت و حمل قصیل جو از زمین های کشاورزی به محل سیلو شرکت
 از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
جاده قدیم قزوین به تهران، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت قیمت بر حسب کیلو در مزرعه های اصلی و فرعی و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه خود در زمینه :حمل کود از محل دپوی شرکت به زمین های کشاورزی 

را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
جهت مشاهده محل و دریافت فرم ثبت نام به آدرس:
 جاده قدیم قزوین به تهران ، بعد از محمدیه،ابتدای جاده خاکعلی،بعد از پل راه آهن ،فرعی اول سمت راست مراجعه نمایید.
ارائه قیمت پیشنهادی متقاضیان به صورت سرویس و با در نظر گرفتن بیمه و مالیات می باشد.
تاریخ انتشار آگهی:۱۴۰۰/۰٣/۰٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس هماهنگی:
09127891761
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعداد ۵۰ راس دام حذفی گله خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
تلفن هماهنگی و کسب اطلاعات:
۰۹۱۲۱۳۹۱۵۸۲-۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹

تاریخ انتشار آگهی: ١۴۰۰/۰٢/٢۰
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه :
۱-اجرای عملیات شخم به وسیله تراکتور سنگین در سطح ۶۰۰ هکتار
۲-اجرای عملیات دیسک زنی با تراکتور سنگین و دیسک افست در سطح ۷۰۰ هکتار
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
تاریخ چاپ آگهی:۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
شماره تماس:
09111850138
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه تکمیل و راه اندازی دو واحد سردخانه کارخانه لبنیات خود واقع در شهرک شکوهیه قم در زمینه :
الف-سردخانه یک
۱-خرید یک دستگاه کمپرسور ۳۰ اسب بخار دبل استیج زیرصفر(بیتزر)
۲-خرید یک دستگاه کندانسور ۴۰ اسب بخار زیر صفر ۴ فن
۳-خرید اواپراتور ۳۰ اسب بخار زیر صفر ۳فن
۴-خرید خط مایع کامل
۵-تابلو برق کامل
۶- اجرا و نصب و راه اندازی موارد فوق

ب-سردخانه دو
۱-خرید یک دستگاه کمپرسور ۲۰ اسب بخار زیر صفر (بیتزر)
۲-خرید یک دستگاه کندانسور ۳۰ اسب بخار زیر صفر ۳ فن
۳-خرید اواپراتور ۲ اسب بخار زیر صفر ۳ فن
۴-خرید خط مایع کامل
۵-خرید تابلو برق کامل
۶- اجرا و نصب و راه اندازی موارد فوق
را از طریق مناقصه عمومی خریداری و اجرا نماید.
ضمنا ادوات و اقلام مورد نیاز دیگر مانند لوله مسی وغیره در زمان اجرا اعلام میگردد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
محل ثبت نام : قم-شهرک صنعتی شکوهیه.شرکت رابتا
و یا از طریق شماره تماس های: 
09148508559
09123021916
02533340265
تاریخ چاپ آگهی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰. مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه برداشت جو علوفه ایی به مقدار تقریبی ۶۰۰۰ تن با دستگاه چاپر و هد مخصوص برداشت علوفه جو

 را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:آقای مهندس شیرزاد
09111850138
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی خود در زمینه :
۱-برداشت یونجه به میزان تقریبی ۳۰۰ تن 
۲-برداشت کلش رویه و زیره گندم و جو به مقدار تقریبی ۱۲۰۰ تن

 را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس:آقای مهندس شیرزاد
09111850138
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد دام های بیمارستانی و لاشه خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم تهران.ابتدای جاده خاکعلی.بعداز پل راه آهن.سمت راست.شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره های تماس:
09126610499
028-32562006
09121391582
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰١/٢٣
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:
آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس: اقای نوری  
0912 302 1916
02533340265
زمان انتشار:١۴۰۰/۰١/٢۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد ارائه خدمات کامل رستوران(طبخ) خود  
را از طریق مناقصه عمومی توسط شخص حقیقی یا حقوقی اجرا نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
شماره تماس:
09127891761

تاریخ انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه کشاورزی در زمینه:
اجرای پروژه سیستم آبیاری نواری(تیپ) در سطح ۱۰۰ هکتار بر اساس طراحی انجام شده با استفاده از سیستم آبپاش کلاسیک موجود در اراضی  
را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس:اقای مهندس شیرزاد
09111850138
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت اجرای پروژه اجرایی در زمینه :
گود برداری و حفاری دو قطعه استخر هر کدام به میزان 15000 متر مکعب و با متراژ 7*30*80
را از طریق مناقصه عمومی و اعلام نرخ مورد نظر بر اساس متر مکعب اجرا نماید.

شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
شماره تماس:
09127891761
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مزایده(نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد تعدادی از دستگاه های خط تولید موجود در شرکت متبوع خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱-یک دستگاه تری بلوک
۲-یک دستگاه دهانه ۷۵ کاسپین
۳-یک دستگاه دهانه ۱۲۵ کاسپین
۴-یک دستگاه دهانه ۹۵ اسپید صنعت
۵-دو دستگاه پر کن شیر کیسه ایی
۶-دستگاه۱۳*۹ مازند فیلتر 
۷-دو مخزن یک تن نگهداری
۸-یک مخزن ۵ تن نگهداری
۹-دو مخزن بافر استیل یک تن

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
محل ثبت نام : قم-شهرک صنعتی شکوهیه.شرکت رابتا
و یا از طریق شماره تماس های: اقای نوری
09121391582
09123021916
02533340265
زمان انتشار:۲۱ یا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مناقصه

شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد جهت تکمیل خط تولید  خود تعداد یک دستگاه تبدیل خامه به کره (چرن) بصورت تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل سه تن در ساعت ، را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
اطلاعات تماس:
اقای مهندس نوری
۰٩١٢٣۰٢١٩١۶
۰٢۵٣٣٣۴۰٢۶۵

تاریخ انتشار آگهی:
١۴۰۰/۰١/١۶
مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقضی شده:

آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار 20000 تن از کود تر (خیس) و کود نیمه خشک حاصل از دامپروری خود را، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام: جاده قدیم قزوین-تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸
شماره همراه: 09126610499 (اسماعیلی)
مهلت: از تاریخ انتشار ۹۹/١٢/١٢ به مدت یک هفته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منقضی شده:

آگهی مزایده (نوبت اول)
شرکت کشت و صنعت شریف آباد در نظر دارد مقدار مشخصی از خشکبار کشت شده ، به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
۱- بادام سنگی 1600 کیلوگرم
۲- بادام کاغذی 15000 کیلو گرم
۳- گردو 500 کیلو گرم

شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
مهلت ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته می‌باشد.
محل ثبت نام:جاده قدیم قزوین- تهران، ابتدای جاده خاکعلی، بعداز پل راه آهن، سمت راست، شرکت کشت و صنعت شریف آباد
شماره تماس:
ثابت: ۳۲۵۶۲۰۰۶-۰۲۸
همراه:
اسماعیلی: ۰۹۱۲۶۶۱۰۴۹۹
آرام: ۰۹۱۵۹۲۳۷۷۶۱